Loading...
Zápisnice zo stretnutí

Zápisnica z členskej schodze 18.6.2010

ZÁPISNICA

z členskej schôdze ZO Csemadok – Letecko modelársky klub Humenné

Dátum konania: 18.6.2010

Miesto konania: reštaurácia Jednota sídl. III. Humenné

Počet prítomných: 14

Program schôdze:

 1. Zahájenie schôdze

 2. Informácie o stave účtu

 3. Voľba člena klubu na podpisový vzor do OPT banky

 4. Návrh na finančné hospodárenie klubu (hodnotenie aktivít členov, úhrada ciest na sútaže a pod.)

 5. Odovzdanie členských preukazov a výber členských príspevkov

 6. Diskusia

 7. Záver

Priebeh schôdze:

 1. Schôdzu zahájil úvodným slovom Ing.Attila Csontos, ktorý sa podujal vedenia schôdze a informoval prítomných o jednotlivých bodoch schôdze

 2. Informácie o stave účtu – Ing. Attila Csontos informoval, že do dňa 18.6.2010 sa podarilo získať príspevky od sponzorov v celkovej výške 2000 Euro. Tieto peniaze boli použité na

 •  
  • zabezpečenie chodu súťaží (nákup cien, občerstvenie atď.)

  • výrobu propagačných materiálov v súlade so sponzorskými zmluvami (reklamné bannery, samolepky)

 1. Členská schôdza jednomyseľne schválila návrh aby ako člen klubu, ktorý bude mať podpisový vzor v OTP Banke bol Ing. Vojtech Gavroň.

 2. Návrh na finančné hospodárenie:

 •  
  • členská schôdza odsúhlasila jednorázový ročný príspevok vo výške 100 Euro na materiálne zabezpečenie dielne na ZŠ Laborecká. Tento príspevok môže byť použitý len na vybavenie dielne a nákup nevyhnutného materiálu na chod dielne. Vynaložené prostriedky sa musia členovia dielne dokladovať vo forme faktúr alebo bločkov.

  • členská schôdza odsúhlasila jednorázový príspevok členom klubu, ktorí zabezpečia príspevky od sponzorov vo výške 10% sumy, ktorú sponzor poukázal na účet klubu alebo v hotovosti.

  • členská schôdza odsúhlasila financovanie ciest na súťaže a to nasledovne:

   • preplatenie cestovného do výšky 100% pre jeden automobil s min. 3 súťažiacimi

   • preplatenie cestovného do výšky 50% pre jeden automobil s 2 a menej súťažiacimi

   • výška preplatenej sumy sa vypočíta z počtu km z miesta bydliska na miesto sútaže a spať a spotreby automobilu uvedenej v technickom preukaze automobilu (priemerná spotreba)

 1. Odovzdanie členských preukazov – členské preukazy Csemadok boli odovzdané 14-tim členom klubu, zostávajúce preukazy (Peter Szabó ml., Michal Hreco, Štefan Kostrej) budú odovzdané členom pri najbližšej možnej príležitosti. Súčasne boli vyzbierané príspevky vo výške 2 Euro za jeden členský preukaz.

 2. Diskusia

 •  
  • členovia klubu sa rozhodli vypracovať bodovací systém (rebríček) pre členov klubu. Tento bodovací systém bude zohľadňovať aktivity jednotlivých členov a bude aktualizovaný priebežne počas celého kalendárneho roka. Na konci kalendárneho roku bude rebríček vyhodnotený celkovo a podľa ďalšieho rozhodnutia členskej schôdze budú odmenení najaktívnejší členovia klubu. Rozhodnutie o počte odmenených a forme odmeny bude schválené členskou schôdzou. Jednotliví členovia klubu zostavia svoje návrhy na bodovací systém a tento bude prejednaný na najbližšej členskej schôdzi.

  • členská schôdza ďalej odsúhlasila aby Ing.Attila Csontos zostavil plán práce pre nasledujúce činnosti:

   • organizovanie súťaže klubom LMK Humenné

   • propagačné vystúpenie organizované klubom LMK Humenné

   • propagačné vystúpenie organizované inou organizáciou

   • účasť na súťaži, ktorá nie je organizovaná LMK Humenné

  • funkcie podpredsedu LMK Humenné sa vzdal Michal Hricinda z dôvodu preťaženosti. Členskou schôdzou bol za podpredsedu klubu jednomyseľne zvolený Ing. Ján Šepeľa. Peter Jusko ako predseda klubu oznámi túto zmenu na ZMOS.

  • p.Arpád Csontos informoval o možnostiach zníženia nájomného pre dielňu na ZŠ Laboreckej. Tieto možnosti sú v súčasnosti preverované na MÚ Humenné. Súčasne informoval o možnosti zriadenia dielne na cirkevnej ZŠ na Duchnovičovej ulici. Členská schôdza poverila jednaním o tento možnosti p.Arpáda Csontosa, ktorí sa zúčastní obhliadky priestorov s 2 až 3 členmi klubu.

 1. Záver – členská schôdza sa dohodla, že nasledujúca členská schôdza sa uskutoční do jedného mesiaca od konania tejto schôdze (do 18.7.2010)

V Humennom, dňa 20.6.2010

_______________________

Zapisovateľ

Ing. Attila Csontos

_______________________

Predseda klubu

Peter Jusko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *